KozieRemonty

usługi wykończeniowe
,

Żywiczny klej do parkietu BAUTEC TEC SUPER 25 kg

0.00

Żywiczny klej do parkietu BAUTEC TEC SUPER 25 kg

Jest to uniwersalny syntetyczny klej do parkietu na bazie żywicy syntetycznej, o ograniczonej ilości rozpuszczalnika wg najnowszej dyrektywy EU. Klej SUPER TEC można stosować do klejenia:  mozaiki parkietowej, twardego parkietu (10 mm), klepki, parkietu na pióro-wpust (22 mm), parkietu płytkowego z wysokim brzegiem, parkietu gotowego, parkietu w płytach i deskach dwu- trzy – wielowarstwowego.

Zastosowanie

Klej BAUTEC SUPER TEC można stosować na powierzchniach: podłoża nasiąkliwe z jastrychu cementowego, jastrychu anhydrytowego, betonie, na podłożu z lanego asfaltu, na płytach wiórowych oraz OSB. Przed zastosowaniem kleju do parkietu TEC SUPER należy wcześniej przeszlifować podłoże. Minimalna temperatura  podłoża przy klejeniu to +16°C oraz maksymalna względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu to 65%.

Klej TEC SUPER jest na bazie rozpuszczalników, oznaczony znakiem NIEBEZPIECZEŃSTWO. Należy unikać gromadzenia się oparów kleju, pomieszczenia wietrzyć, przechowywać i nakładać klej z dala od źródeł ognia. Klej TEC SUPER jest łatwopalny. Zachować należy daleko idące środki ostrożności. Podczas pracy należy używać maski ochronnej i ubioru ochronnego, konieczne jest stosowanie gumowych rękawic. Po pracy pomieszczenie należy przewietrzyć, aż do zaniku zapachu. Resztek kleju i opakowania nie wyrzucamy, tylko poddajemy utylizacji.

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 – Działa drażniąco na oczy. P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę. P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła /iskrzenia/otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione P241-Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/przeciwwybuchowego sprzętu. P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRA (lub z włosami): Natychmiast usunąć /zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P403+P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P501 – zawartość /pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/ międzynarodowymi.

Przygotowanie podłoża (Klej żywiczny do parkietu BAUTEC TEC SUPER 25 kg)

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Przed gruntowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. Stare podłoża, podłoża wyszpachlowane i podłoża z resztkami klejów należy sprawdzić pod względem nośności i wytrzymałości. Podłoże powinno mieć wytrzymałość na ściskanie większe niż 25 MPa, na odrywanie większe niż 1 MPa ( badanie metodą Pull-off). Maksymalna resztkowa wilgotność dopuszczalna podłoża przed klejeniem wynosi :

  • jastrychy cementowe (wilgotność ≤ 2,5 % CM),
  • beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilg. ≤ 2,0 % CM),
  • podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5% CM),
  • podłoże drewniane (wilgotność ≤ 8%-12 % CM)

Na ogrzewaniu podłogowym wartości te ulegają dwukrotnemu zmniejszeniu. Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć za pomocą frezowania i śrutowania. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zalać gruntem Tec Primer EPX. Rysy posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,8-1,4 mm. W przypadku dużych ubytków podłoże naprawić masą reparacyjną szybkoschnącą. W przypadku podłoży zawilgoconych do 6 %CM, zaleca się zastosować warstwę przeciw wilgotnościową z gruntu Tec Primer PU lub EPX. Grunt należy nałożyć dwukrotnie „metodą na krzyż”. Wierzchnią warstwę gruntu posypać suchym piaskiem kwarcowym – 2,5 kg piasku na 1 m2 powierzchni podłoża o uziarnieniu 0,6- 1,2 mm. Po związaniu gruntu, resztki piasku należy zebrać odkurzaczem. Związany w gruncie piasek kwarcowy zwiększa przyczepność masy samopoziomującej do podłoża. Na grunt wylać min. 3 mm grubości masy samopoziomującej pod parkiet. Do tak przygotowanego podłoża można kleić parkiet.

Klejenie klejem żywicznym do parkietu SUPER TEC

Klej nanosić na podłoże przy użyciu odpowiedniej pacy. Na przygotowane podłoże nanosimy taką ilość kleju, aby wystarczyła do przyklejenia parkietu w czasie ok. 10-12 minut. Klej musi być położny pod całą powierzchnią parkietu. Parkiet należy równomiernie ułożyć, docisnąć i dobrze zamocować. Duże i grube elementy (także parkiet gotowy) zalecamy kleić klejem: przy użyciu pacy B15 o zużyciu 1100 do 1400 g/m2 , parkiet lity na pióro-wpust przy użyciu pacy B11 o zużyciu 1000-1200 g/m2 , krótki parkiet przy użyciu pacy B3 lub B6 o zużyciu kleju 800-1000 g/m2 w tym mniejsze i cieńsze elementy (mozaika, parkiet 10 mm, płytowy z wysokim brzegiem). Od wykonawcy wymagana jest prawidłowa ocena podłoża. Prace związane z gruntowaniem należy wykonywać w okularach i gumowych rękawicach. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady u lekarz. Przy stosowaniu i transporcie należy przestrzegać wymagań bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego. Klej jest łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł ognia i ciepła. Zawarte rozpuszczalniki łatwo parują i mogą tworzyć wybuchowe i łatwopalne opary. Pomieszczenie należy wietrzyć aż do zaniknięcia zapachu. Unikać tworzenia i gromadzenia się oparów. Nie wdychać oparów rozpuszczalnika.

Marka  BAUTEC
Czas schnięcia otwartego 15 minut
GISCODE S1
Gęstość 1,5-1,6 kg/litr
Kolor Beżowy
Konsystencja Półpłynna
Magazynowanie 12 miesięcy
Składowanie temp. powyżej 5C
Stan NOWY
Szlifowanie Po 48 godzinach
Temperatura stosowania od +16°C do +25°C
Waga 25 kg
Zdolność do obciążania 24 godziny
Zużycie paca B3 800 – 1000 g/m2
Zużycie paca B6 1000-1200 g/m2
Zużycie paca B11 1200-1300 g/m2

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Żywiczny klej do parkietu BAUTEC TEC SUPER 25 kg”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Skontaktuj się z nami
Doradzimy, pomożemy

  795 391 795

Shopping Cart