KozieRemonty

usługi wykończeniowe

Regulamin zakupów w sklepie internetowym "Kozieremonty"

Wszystkie oferty mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy “Kozieremonty.pl” działający pod adresem www.kozieremonty.pl prowadzony jest przez Firmę KOZIEREMONTY SP.Z.O.O z siedzibą w Sulejówku, ul. Hotelowa 8/23, 05-070 Sulejówek, zarejestrowany pod numerem NIP: 8222404452, REGON: 5270267800, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. 

 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kozieremonty.pl

 2. Sprzedawca; Usługodawca – firma  Kozieremonty SP.Z.O.O z siedzibą w Sulejówku, ul. Hotelowa 8/23, 05-070 Sulejówek, zarejestrowany pod numerem NIP:  8222404452 i Regon 5270267800

 3. , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. 

 4. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca – Klient, który korzysta ze Sklepu w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Umowa – termin ten oznacza każdy rodzaj umowy zawieranej między Klientem s Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 2. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach i Produktach w Sklepie.

 3. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.  

 4. Usługa Elektroniczna -usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 5. Dzień roboczy – jeden pełny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 6. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3
Postanowienia ogólne

 

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny internetowej kozieremonty.pl. Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

 2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie.

 3. Większość spośród prezentowanych w Sklepie Produktów jest objęta gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacja czy dany Produkt objęty jest taką gwarancją znajduje się w opisie Produktu umieszczonym na stronie Sklepu. 

 4.  Do każdego sprzedanego Produktu wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

§ 4
Składanie zamówień i płatności

 1. Klient może złożyć Zamówienie:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając Zamówienie na adres: kozieremonty@op.pl,

  2. dzwoniąc na infolinię pod numer (+48) 795391795.

 2. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, z wyjątkiem zamówień składanych za pośrednictwem infolinii telefonicznej, które są przyjmowane od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 22:00. Zamówienia składane w innych godzinach i pozostałe dni wolne od pracy są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wskazanie interesujących Klienta produktów
  i wysłanie tej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej do Sprzedawcy. W wiadomości mailowej konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, imię i nazwisko, adres osoby fizycznej lub osoby która prowadzi działalność gospodarczą w tym dane do faktury (imiennej lub firmowej). Na etapie składania zamówienia następuje również określenie sposobu dostawy zamówionych produktów oraz określenie metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 4. W przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub infolinii telefonicznej sporządzany jest dokument “Pro Forma”, dostarczany Klientowi drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres mailowy. Dokument ten stanowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz utrwalenie istotnych postanowień zawieranej Umowy. W zależności od wybranej formy płatności może stanowić on podstawę dla Klienta do uiszczenia zaliczki bądź dokonania całkowitej zapłaty za zamówiony Produkt. Dokument “Pro Forma” zawiera numer rachunku bankowego właściwy do rozliczeń ze Sprzedawcą. Numer ten wykazany jest również na stronie Sklepu w zakładce „Numer konta bankowego”.

 5. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie Sklepu są wyrażone w PLN, zarówno w wartości netto jak i brutto (zawierają podatek VAT).

 6. Cena danego Produktu przedstawiona jest na stronie Sklepu i jest znana Klientowi, przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 7. Dostawa zakupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w wiadomości mailowej otrzymanej przez Klienta od Sprzedawcy w odpowiedzi na złożone Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie Produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

 9. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w tym koszty dostawy, zostanie przesłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na złożone zamówienie, przed zawarciem Umowy. W przypadku akceptacji całkowitej wartości zamówienia przez Klienta Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

 10. Klient może skorzystać z formy płatności jaką jest przelew bankowy na numer konta bankowego Sprzedawcy.

§ 5
Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej bezpośrednio od producenta pod wskazany przy zamówieniu przez Klienta adres.

 2. Dostawa zamówionych Produktów możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub uniemożliwić dostawę.

 4. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 545 Kodeksu cywilnego, Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju. W razie jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki (na przykład wgnieciona lub rozdarta paczka) Sprzedawca prosi o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem (+48) 795391795 celem wyjaśnienia sprawy. Ponadto Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2020 r. poz. 8z poźn. zm.), do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, zalecamy przesłanie kopii tego dokumentu na wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

 5. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie należy prawidłowo zabezpieczyć Produkt (do czasu wyjaśniania sprawy), aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem.

§ 6
Warunki gwarancji

W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej; gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,

 2. korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 7 Regulaminu.

§ 7
Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://kozieremonty.pl/zwroty-i-reklamacje/ ,jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. W zgłoszeniu reklamacji należy podać imię i nazwisko lub nazwę Klienta oraz opisać przedmiot reklamacji. Załączenie (do zgłoszenia) kopii dokumentu zakupu pozwoli na szybszą identyfikację sprawy. Mile widziana będzie również dokumentacja fotograficzna, którą można przesłać drogą elektroniczną na adres: kozieremonty@op.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie uruchomiona procedura reklamacyjna. W przypadku reklamacji gwarancyjnej sprawa zostanie przez Sprzedawcę niezwłocznie przekazana do gwaranta, a jej przebieg będzie monitorowany. 

 6. W przypadku produktów wymagających instalacji, bezpośrednio przed ich montażem należy produkt sprawdzić, przy wystarczającym oświetleniu, pod kątem widocznych wad. W przypadku, gdy po wyjęciu produktu z jakiegokolwiek opakowania fabrycznego występują jakiekolwiek wady produktu należy w każdym razie zaprzestać rozpakowywania opakowań kolejnych tego produktu do czasu rozpatrzenia reklamacji.

 7. Ze względu na specyfikę produktu, reklamowanego produktu nie należy odsyłać. Produkt należy zabezpieczyć, aby uchronić go przed ewentualnym uszkodzeniem czy zniszczeniem do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego. 

 8. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu.

 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

 4. dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

 5. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 3. Zwracany Produkt powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania innego niż koniecznego do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.Z uwagi na specyfikę Produktu, a w szczególności zachowanie jego parametrów technicznych, nie należy naruszać fabrycznego opakowania zabezpieczającego Produkt. 

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Konsumenta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

 7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne Usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Produktów;

 8. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawca, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

§ 10
Usługi Elektroniczne 

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:

 2. udostępnianie do wglądu opisów Produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej Sklepu, 

 3. Newsletter.  

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 

 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej, o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej poprzez opuszczenie strony Sklepu. 

 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kozieremonty@op.pl.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w zakresie danych osobowych pozyskanych w ramach usługi sprzedaży Produktów, usługi Newsletter jest Sprzedający.

 2. Klienta składający zamówienia wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji Zamówień, chyba że co innego wynika ze złożonych przez Klienta względem Sprzedającego oświadczeń. 

 4. Podanie przez Klientaprzy składaniu Zamówienia danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy.

 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 

 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę również w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie (Newsletter).

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie, w tym materiały wizualne, tekstowe, graficznie i zdjęciowe oraz znaki towarowe producentów Produktów objęte są ochroną prawa autorskiego, oraz są wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłączenie w celu promocji i sprzedaży właściwych Produktów.

 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 3. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 4. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje itp.).

 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego złożenia Zamówienia przez Klienta, a w szczególności polegającego na podaniu przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle funkcjonowania Sklepu lub zawartych Umów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzednie nie dotyczy Konsumentów w sporze, z którymi właściwość sądu wynika z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

 6. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 9.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Sklepie, tj. 29.05.2023

Shopping Cart